Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN DER STAP NOTARISSEN B.V.

1. Van der Stap Notarissen B.V., hierna: “Van der Stap Notarissen”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam (handelsregisternummer 52413233). De aandeelhouders van Van der Stap Notarissen, althans de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Van der Stap Notarissen houden worden hierna ook aangeduid met de term “partners”.

2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van der Stap Notarissen aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten en alle overige werkzaamheden, hierna: “de opdrachten”.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Stap Notarissen, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Van der Stap Notarissen zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van der Stap Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. Alle opdrachten zullen tegen het overeengekomen honorarium worden uitgevoerd, of bij gebreke daarvan tegen een redelijk honorarium, dat in beginsel wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de (uur)tarieven die door Van der Stap Notarissen jaarlijks worden vastgesteld, vermeerderd met een opslag voor algemene kantoorkosten.

6. Tenzij anders overeengekomen, worden de werkzaamheden en gemaakte kosten in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de opdrachtgever wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens dient de opdrachtgever in dat geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigde saldo, met een minimum van € 150,--, te voldoen, onverminderd het recht van Van der Stap Notarissen daarnaast of in plaats daarvan (vervangende) schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, dan dient de opdrachtgever deze werkelijk gemaakte kosten te voldoen. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van de vorige volzin een bedrag als bedoeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012, 141).

7. De aansprakelijkheid van Van der Stap Notarissen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van der Stap Notarissen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

8. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag van het door de opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar aan Van der Stap Notarissen betaalde honorarium tot een maximum van € 25.000,--. Op verzoek van opdrachtgever zal Van der Stap Notarissen inlichtingen verschaffen over de dekkingsomvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Van der Stap Notarissen kan inroepen, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Van der Stap Notarissen binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met het bestaan van de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

10. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden worden mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en de partners, de voormalig aandeelhouders en voormalig partners, alsmede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door Van der Stap Notarissen van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van der Stap Notarissen aansprakelijk zou kunnen zijn.

11. Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en Van der Stap Notarissen kennis te nemen. Op de dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing.

12. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

13. Van der Stap Notarissen zal een kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt aanhouden bij een kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Van der Stap Notarissen is niet aansprakelijk indien deze kredietinstelling haar verplichtingen niet mocht nakomen.

14. Van der Stap Notarissen is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Van der Stap Notarissen een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

15. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam en kunnen worden geraadpleegd op www.vdstap.com.

contact